Preview

Economics: the strategy and practice

Расширенный поиск

METHODS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF ROAD FREIGHT TRANSPORT

Полный текст:

Об авторах

У. К. Шеденов
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ
Казахстан


Г. А. Аскаров
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ
Казахстан


Список литературы

1. Geronimus B. L. Ekonomika- matematicheskie metody v planirovanii na avtomobil’nom transporte, 1982, 192 p.

2. Efremov А.V. Metody sinteza system upravlenia gruzobymi avtomobil’nymi perevozkami, 1982, 92 p.

3. Kojin А. P. Matematicheskie metody v planirovanii I upravlenii gruzobymi avtomobil’nymi perevozkami, 1979, 304 p.

4. Bobarikin V. А., Prudovski B. D., Trofimova G. I. Novye modeli I metody reshenia zadach ispol’zovania transportnyh sredstv, 1975, 56 p.

5. Vasiliev N. М. Avtomobil’nyi transport: organizatsia I effectivnost’, 1985, 208 p.

6. Aristov V. М. Metody otsenki effectivnosti logisticheskoi sistemy, Journal of Legal and Economic Studies, 2016, No 2, 103 p.

7. Ivut R. B. Organizatsionno-economicheskie osnovy formirovania logisticheskih system na transporte, 2010, 464 p.

8. Kristopher M. Marketingovaia logistika, 2005, 200 p.

9. Sabden O. Ekonomika: Izbrannye trudy, 2011, 613 p.

10. Kurganov V.M. Logistika avtomobil’nymi perevozkami. Prakticheskii opyt, 2007, 255 p.

11. Bachurin A.A. Planirovanie I prognozirovanie deiatel’nosti avtotransportnyh organizatsii, 2011), 123 p.

12. Garmash O.V., Kozykenova A.A., Thess D. Puti optimizatsii avtomobil’nyh perevozok mezhdy Kitaem, Kazakhstanom I Germaniei. IX Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsia “Logistika-Evraziiskii most”, 2014


Рецензия

Для цитирования:


Шеденов У.К., Аскаров Г.А. . Economics: the strategy and practice. 2018;(1):93-99.

For citation:


Shedenov U.K., Askarov G.A. METHODS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF ROAD FREIGHT TRANSPORT. Economics: the strategy and practice. 2018;(1):93-99. (In Russ.)

Просмотров: 147


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.


ISSN 1997-9967 (Print)
ISSN 2663-550X (Online)